Průběžný průzkum veřejného mínění: očekávání a postoje k budoucímu online soudnictví v ČR

ODR postup

1. V životě se čas od času vyskytne právní problém nebo spor, u kterého člověk zvažuje, že by jej řešil soudní cestou. Přihodil se Vám osobně v posledních třech letech takový právní problém v některé z následujících oblastí?

Zaškrtněte prosím pouze ty problémy nebo spory, které se týkaly Vás osobně, a u kterých jste alespoň zvažoval/a, že se obrátíte na soud.

4. Nakolik souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím popisem činnosti českých soudů?

Poskytují za veřejné peníze dobré služby
Berou v úvahu potřeby lidí
Jsou přiměřeně rychlé
Jsou spravedlivé a nestranné

V nejvyspělejších zemích světa začínají působit první online soudy, zejména v jednoduchých sporech o menší částky.

Typický online soudní postup zahrnuje následující kroky:

ODR postup

5. Jak byste se stavěl/a k možnosti, že by takový online soud existoval také v České republice?

7. S fungováním online soudů jsou spojeny různé pozitivní i negativní očekávání. Některé z nich uvádíme níže. Nakolik s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte?

Online soud by přinesl zrychlení soudního sporu
Online soud by přinesl zjednodušení soudního sporu
Online soud by přinesl zlevnění soudního sporu (nižší náklady na právní zastoupení)
Online soud by přinesl zlepšení přístupnosti soudů pro lidi, pro které je osobní účast v soudní síni těžká nebo nemožná
Online soud by přinesl větší flexibilitu pro účastníky díky možnosti spolurozhodovat o datu a času soudního jednání s druhou stranou a soudcem
Online soud by přinesl úsporu času díky možnosti organizace soudního jednání na dálku (prostřednictvím videokonference nebo telekonference)
Online soud by přinesl menší pozornost soudce nebo soudkyně věnovanou mému případu
Online soud by přinesl neférovou nevýhodu straně, která bude méně zběhlá v používání online technologií

8. Pokud byste se účastnil/a soudního řízení následujících typů, chtěl/a byste je raději řešit osobně v soudní budově nebo online?

Opatrovnický spor o dítě
Rozvod
Spor pronajímatele a nájemce bytu
Spory o drobné finanční pohledávky
Spotřebitelské spory, např. spor o uznání reklamace
Dopravní pokuty
Spor o práva k nehmotným statkům
Běžné spory z podnikatelské činnosti, např. pozdní nebo špatné dodávky, neplacení faktur, apod.

10. Ke kterému z následujících výroků se více přikláníte?

Ještě před podáním žaloby bych uvítal/a možnost online vyjednávání s protistranou se snahou dohodnout smír.

Online vyjednávání s protistranou se snahou dohodnout smír ještě před podáním žaloby bych nevyužil/a; když už přemýšlím nad soudním řešením, nechci s druhou stranou jednat.

Pokud již řeším soudní spor, dal/a bych přednost osobnímu jednání za přítomnosti soudce před online řešením.

Pokud již řeším soudní spor, dal/a bych přednost online řešení před jednáním za přítomnosti soudce.

Jsem přesvědčen/a, že pokud bych někdy potřeboval/a jít k soudu, a lehce bych našel všechny potřebné informace a nástroje, abych se mohl/a sama zastupovat, rozhodl/a bych se k tomu.

Nemyslím si, že bych se mohl/a sám/sama úspěšně zastupovat před soudem, bez ohledu na to, jaké informace a nástroje bych měl/a k dispozici.

11. Obecně vzato, pokud by v České republice fungovalo online soudnictví, nakolik je pravděpodobné, že byste této možnosti dal/a přednost před klasickým osobním soudním řešením?

12. Co všechno byste zvažoval/a při rozhodování, zda dát přednost online soudnímu sporu nebo klasickému osobnímu soudnímu sporu?

Sociodemografické otázky


Děkujeme!

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.